Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА 2021-27 П1 "Насърчаване на заетостта и развитието на умения"

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА 2021-27 П2 "Социално включване и равни възможности"

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА 2021-27 П3 "Насърчаване на младежката заетост"

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА 2021-27 П4 "Социални иновации"

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА 2021-27 П5 "Техническа помощ"

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-1.029„Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино – Джебел“

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.031 МИГ – Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.033  „МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 – 1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.039 “МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.040 МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово, мярка 8, Компонент 1 „Обучение на безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.041 “ МИГ Гоце Делчев-Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.042 МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица

Информация за сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.043″МИГ Община Марица М02 „Активно включване – младежи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.044 МИГ Поморие- мярка 7 Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал-Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал

Информация за сключени договор по процедура BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.048 МИГ Куклен – Асеновград – „Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.049 МИГ Кирково-Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.050 МИГ Хисаря – Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.051 Съвместни дейности на социалните партньори

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.055 „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.063 МИГ Ардино – Джебел – „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот ”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени – П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.066 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.067- “МИГ Ардино – Джебел – Подобрени условия на труд и приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.068 Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001–1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.070 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.071 „МИГ Котел Сунгурларе Върбица – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.072  „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“- Мярка 3.„Подкрепа за предприемачество“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.081 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.085 „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково – „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих – ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството”

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.090 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.092 МИГ Поморие – Мярка 8 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.094 Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.095 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“

Информация за сключени договори по процедурата BG05M9OP001-1.102 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.104 „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.105 „Подкрепа и защита за служителите на Националния осигурителен институт в условията на пандемия от COVID-19“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.107 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

Информация за сключени договори към BG05M9OP001-1.109 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Информация за сключени договори към BG05M9OP001-1.110 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

„Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.115 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.119 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.120 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 8: “ПОДОБРЯВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.121 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.122 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.124 „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО – „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.126 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – Достъп до заетост и обучения”

Информация за издадена заповед за предоставяне на БФП по процедура BG05M9OP001-1.127 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 1

Информация за сключени договори по BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – Лом“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.031 МИГ Раковски – МПО2ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.036  „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключени договор по процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.22.2-2 Активно приобщаване

Информация за сключени договори договори по процедура BG05M9OP001-2.041 – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.042 „МИГ Раковски – МП02/ИП3повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.043 МИГ Свиленград Ареал 2.1.Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.047 „„МИГ- общини Момчилград и Крумовград-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.048 МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика – втори срок

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.049 МИГ Поморие – Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.050 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Информация за сключени договори по процедура 2.053 МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.054 МИГ „Аврен-Белослав“ по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Информация за сключени договори процедура BG05M9OP001- 2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Информация за сключени договори по втора ос – процедурата BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.063, „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

Информацията за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.064 „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.065 „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 3 ”Обучение на уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ – СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.076 МИГ Дряново-Трявна Мярка “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.079 МИГ Лясковец – Стражица -„Социални иновации за активно социално включване”

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.081 ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 -2.084 „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 -2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001 – 2.091 МИГ Луковит-Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.092 „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9OP001-2.093 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства Компонент 2“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.095МИГ Лясковец-Стражица Мярка МИГ05 Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост “

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.102 „МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.104 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.107 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.109 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Социално-трудова и здравна интеграция“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.111 „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни – мярка 2.3 „Устойчиви социални услуги за социално включване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.113„МИГ- Стралджа-2016 г.” – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество

Информация за сключени договори“ към BG05M9OP001-2.115 „МИГ ПОМОРИЕ – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ 

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-3.020 „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“

Информация за сключен договор по процедура BG05M9ОP001-3.021 „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 5

Сключени договори по ПРИОРИТЕТНА ОС 6