Увеличен ресурс за младежите, предприемачеството и социалните мерки в новата версия на ПРЧР 2021-2027

Мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите са с повече средства в новата версията на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Измененията в проекта на ПРЧР бяха представени на седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Промените са съобразени с коментарите на Европейската комисия и членовете на работната група.

Наблюдава се спад в активността на младежите на пазара на труда в цяла Европа, заради коронакризата. Затова специалните мерки за тях, свързани с обучения, придобиване на умения, включване в стажуване и други, които дават повече шансове за работа, ще бъдат подкрепени със 747 млн. лв. Очаква се да бъдат обхванати 96 000 младежи до 29 г. Пандемичната криза налага по-мащабна подкрепа за самонаетите на пазара на труда, предприемачеството, включително и социалното предприемачество. Самонаетите и предприемачите ще имат достъп до 90 млн. лв. за придобиване на умения и развитие на социалната икономика. За социалното включване и равните възможности са заделени над 1,4 млрд. лв.

ПРЧР 2021-2027 има две основни области на въздействие – подкрепа за пазара на труда и развитие на уменията и социално включване. Над 2,365 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта, от които над 662 млн. лв. са заделени за реформирането на системата за учене през целия живот, придобиване на дигитални компетенции, развитие на умения, включително „зелени“, приспособяване към промените, подобряване условията на труд, баланс между професионалния и личния живот на работната сила. Очаква се мерките да достигнат до 818 хил. души. Възможности за квалификация, обучения, субсидирана заетост, валидиране на уменията и др. ще бъдат достъпни за 258 хил. безработни.

Вторият основен приоритет на ПРЧР 2021-2027 за социално включване на уязвимите групи дава възможност за предоставяне на реформирани социални услуги и активно приобщаване на хората в неравностойно положение. Над 514 млн. лв. ще бъдат насочени към подкрепа в семейството и в общността на деца и възрастни, хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване. Мерките ще позволят 114 000 хора в нужда да получат персонални грижи. Хората с увреждания ще бъдат включени и в мерки, насочени към активното им участие в пазара на труда. Фокус на приоритета за социално включване е и закриването на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с мерки в размер на 484 млн. лв. Новата версия на ПРЧР поставя по-голям акцент върху интеграцията на маргинализираните общности.

Регионалният подход за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) ще е допустим за двата приоритета на ПРЧР. Управляващият орган използва гъвкав подход за реализирането на мерки, който ще бъде съобразен и с дейностите на свързаните с ИТИ регионални стратегии.
Промените в ПРЧР 2021-2027 са съобразени с текстовете на регламента за Европейския социален фонд +, който се очаква да бъде приет до лятото на 2021 г. Програмата се допълва и с мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда подкрепа за създаването на възможности за повече обучения в онлайн среда и развитие на социалната инфраструктура.

Обученията за придобиване на умения бяха във фокуса на обсъждането на ПРЧР и Програмата за храни 2021-2027 с работодателите

Обученията за придобиване на дигитални умения, професионалната квалификация и ключови компетентности бяха във фокуса на публичното обсъждане с работодателите на Програмата за развитие …

Неправителственият сектор обсъди с ОПРЧР и ОП “Храни“ възможностите за реализиране на мерки през 2021-2027 г.

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативната програма за храни и/или допълнително материално стимулиране обсъдиха с неправителствения сектор възможностите …

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Управляващият орган организира серия от събития за представяне на следващия програмен период 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира 3 онлайн събития за публично представяне и обсъждане на проектите на двете програми …

Покажи Още