Съгласно Решение на МС №792/17.12.2013 г. и Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) към МТСП.

Управляващият орган носи основната отговорност за ефективното и ефикасно изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неговите функции са свързани с подготовката, управлението и мониторинга на Програмата, финансовото управление и контрол, избора на операциите и изпълнението на мерки за информация и публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на регламентите на ЕК.

През програмен период 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Приносът за постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР.

Общият размер на средствата по ОП РЧР 2014-2020 възлиза на малко над 2 млрд. и 611 млн. лв. /ЕС принос и национално съфинансиране/.