Европейският социален фонд (ЕСФ) осигурява съществен принос към Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и представлява значителна част от бюджета на Европейския съюз. В контекста на по-строги бюджети и повишено обществено внимание по отношение на разходването на публични средства, необходимостта да се демонстрират резултатите, въздействието и добавената стойност на инициативите, подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове непрекъснато нараства. По тази причина, един от акцентите на политиката на сближаване през програмния период 2014 – 2020 е превръщането на оценката в основна част от жизнения цикъл на оперативните програми. Посредством измерването на ефективността, ефикасността и въздействието на програмите, тя трябва да подпомогне вземането на адекватни решения за използване на различни инструменти в подкрепа на формулираните политики.

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, през програмния период 2014 – 2020 държавите членки са длъжни да гарантират извършването на оценки, включително за оценяване на ефективността, ефикасността и въздействието, както и да гарантират отразяването на препоръките и заключенията от проведените оценки в по-нататъшното управление на програмите. На оперативно ниво, оценката трябва да изследва приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на оперативните програми, а на стратегическо – да оцени приноса на програмите за постигане на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020). 

Предварителна оценка

Текуща оценка

Стандарти

План за Оценка