Отворени за кандидатстване процедури

Процедури в процес на оценка

Процедури в процес на изпълнение

Приключили процедури

Прекратени процедури

Отворени за кандидатстване процедури

Процедури в процес на оценка

Процедури в процес на изпълнение

Приключили процедури

Прекратени процедури

ПО 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места"

ПО 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

ПО 3 "Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване.. "

ПО 4 "Транснационално сътрудничество"

ПО 5 "Техническа помощ"

ПО 6 "Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката"

2021-27 П1 "Насърчаване на заетостта и развитието на умения"

2021-27 П2 "Социално включване и равни възможности"

2021-27 П3 "Насърчаване на младежката заетост"

2021-27 П4 "Социални иновации"

2021-27 П5 "Техническа помощ"

ПО 7 "Подкрепа на уязвими домакинства - SAFE"

Индикативна програма

Процедури за обсъждане