Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на партньорството, включително в духа на Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, който осъществява мониторинг върху изпълнението на оперативната програма. Той изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013г.

Комитетът е създаден през 2014 г., като в състава му с право на глас съгласно Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г., влизат представители на:

 • управляващите органи на другите оперативни програми, Комисията за защита от дискриминация, Държавен фонд „Земеделие“, специализирани дирекции в администрацията на Министерския съвет, Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, специализирани дирекции в Министерството на финансите, Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за електронно управление;
 • Националния статистически институт;
 • ведомствата, отговорни за политиките, по които ще се финансират мерки от програмата;
 • Националното сдружение на общините в Република България;
 • регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
 • национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
 • национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет и по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
 • академичната общност;
 • неправителствения сектор;

Като наблюдатели с право на съвещателен глас участват представители на:

 • Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;
 • Агенцията по обществени поръчки;
 • Сертифициращия орган по програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд;
 • Европейската комисия.

Комитетът за наблюдение провежда своите заседания два пъти годишно, като основните му функции са, както следва:

 • Разглежда и одобрява предложените от Ръководителя на Управляващия орган методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях, а за операции, при които се предвижда финансовата помощ да се предоставя по повече от една програма – в частта за съответната програма; методология за подбор на операции се одобрява, когато това е приложимо;
 • Съгласува Индикативната годишна работна програма, която се изготвя от Управляващия орган, както и последващи изменения в нея;
 • Одобрява увеличаването на финансовия ресурс по процедурите на подбор на проекти и процедурите на директно предоставяне;
 • Получава информация от Управляващия орган при прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за основанието за прекратяването й;
 • Разглежда изпълнението на програмата и следи за напредъка, докладван от Управляващия орган, в постигането на целите и приоритетите на програмата въз основа на дефинираните в нея показатели, включително показателите, заложени в рамката за изпълнение;
 • Наблюдава общия напредък по рамката за изпълнение на ОП РЧР, разглежда и одобрява предложение за разпределение на средствата от резерва за изпълнение между отделните приоритети на програмата;
 • Разглежда и одобрява изготвените от Управляващия орган Годишни доклади и Окончателния доклад за изпълнението на програмата;
 • Одобрява и следи изпълнението на Плана за оценка на програмата и разглежда информация от Управляващия орган за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, както и за действията, предприети за изпълнение на препоръките;
 • Информира се за напредъка в изпълнението на приложимите предварителни условия, които не са изпълнени към датата на одобрението от Европейската комисия на програмата;
 • Разглежда информация за заключенията и препоръките от Годишните контролни доклади по програмата, изготвени от Одитния орган;
 • Разглежда информация от Сертифициращия орган по програмата за финансовото управление и изпълнение на програмата;
 • Съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г., както и измененията в нея, и я предлага за одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
 • Разглежда информация за Годишните планове за действие за мерките по информация и комуникация на съответната програма в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г., които се изготвят от Управляващия орган; ежегодно разглежда информация за тяхното изпълнение, както и анализа, изготвен от Управляващия орган, за резултатите от предприетите информационни и комуникационни дейности;
 • Разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси на програмата; в случаите, когато Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство одобри изменения на информация в Споразумението за партньорство, произтичащи от решение за изменение на ОП РЧР, прието от Комитета за наблюдение на ОП РЧР, председателят на Комитета за наблюдение представя на членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР решението за информация;
 • Разглежда напредъка в изпълнението на съвместни планове за действие, в случай че такива се прилагат от програмата, и се информира за дейността на съответните Управителни комитети;
 • Разглежда напредъка в изпълнението на финансовите инструменти, в случай че такива се прилагат от програмата;
 • В случай на прилагане на финансови инструменти по програмата разглежда стратегическия документ за финансови инструменти, изпълнявани от Управляващия орган, и получава информация за предварителната оценка на всеки от инструментите;
 • Следи за изпълнението на инструмента „водено от общността местно развитие“, в случай че такъв се изпълнява с финансова подкрепа от програмата;
 • Следи за прилагането от Управляващия орган на принципите на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между мъжете и жените, на равните възможности и недискриминацията, включително достъпност за хора с увреждания;
 • Разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на програмата;
 • Може да отправя коментари към Управляващия орган относно изпълнението и оценката на програмата, включително действия, свързани с намаляването на административната тежест за бенефициентите. Комитетът осъществява мониторинг на действията, предприети вследствие на неговите коментари. 

Заседания

1-во заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 – 12.12.2014 г.

18-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 3-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 11.11.2015 г.

2-ро заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 - 18.06.15 г.

20-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 7-мо заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 13.12.2016 г.

6-то извънредно заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 29.09.2016 г.

19-то заседание на КН на ОП РЧР 2007-2013 г. и 5-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 03.06.2016 г.

4-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 19.02.2016 г.

9-то заседание на КН на ОП РЧР – 21.11.2017 г.

8-мо заседание на КН на ОП РЧР - 9.06.2017 г.

11-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. - 26.11.2018 г.

10-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 15.05.2018 г.

13-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 12.12.2019 г.

12-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 20.06.2019 г.

14-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-2020 г. – 14.12.2020 г.

15-то заседание на КН на ОПРЧР 2014-2020 г. – 25.11.2021 г.

17-то заседание на КН на ОПРЧР 2014-2020 г. – 22.11.2022 г.

16-то заседание на КН на ОПРЧР 2014-2020 г. – 22.06.2022 г.

2-ро заседание на КН на П РЧР – 23.11.2023 г.

1-во заседание на КН на ПРЧР 2021-2027 г. – 27.04.2023 г.

Писмени процедури

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – септември 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – август 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – юли 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – май 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – април 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – март 2015 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – февруари 2015 г.

Писмена процедура КН ОП РЧР – август 2016 г.

Писмена процедура КН ОП РЧР 2014-2020 – май 2016 г.

Писмена процедура КН 2014-2020 г. – януари 2016 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 – юли 2017 г.

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - юли 2018 г.

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - май 2018 г.

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - март 2018 г.

Писмена процедура на КН по ОП РЧР 2014-2020 - януари 2018 г.

Писмена процедура – май 2019 г.

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – декември 2020

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – ноември 2020

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – октомври 2020

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – август 2020

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – май 2020 г. – 3

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – май 2020 г. – 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – май 2020 г. – 1

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – април 2020 г. – 1

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2020 г. – 4

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2020 г. – 3

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2020 г. – 1

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 - март 2020 г. - 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – октомври 2021 - 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – октомври 2021

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – септември 2021 – 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – септември 2021 - 1

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – април 2021 - 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – април 2021

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2021

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – февруари 2021

Писмена процедура на КН на ОП РЧР – септември 2022

Писмена процедура на КН на ОП РЧР – август 2022 - 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – август 2022

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – юни 2022

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – май 2022

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – април 2022

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2022 - 2

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – март 2022

Писмена процедура на КН по ОПРЧР 2014-2020 – януари 2022

Писмена процедура на КН на ПРЧР - септември 2023

Писмена процедура на КН на П РЧР – август 2023-2

Писмена процедура на КН на П РЧР – август 2023

Писмена процедура на КН на П РЧР – юли 2023 - 2

Писмена процедура на КН на П РЧР – юли 2023

Писмена процедура на КН на П РЧР – май 2023

Писмена процедура на КН на ОП РЧР – март 2023

Писмена процедура на КН на ОП РЧР – януари 2023

Служебни промени в критерии за избор на операции

Служебна промяна в критерии за избор на операции - август 2016 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - юли 2016 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юни 2016 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – май 2016 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - април 2016 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - ноември 2017 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - юли 2017 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - април 2017 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - януари 2017 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – декември 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - ноември 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - октомври 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - август 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - юли 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - април 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - февруари 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - януари 2018 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – декември 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - ноември 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - октомври 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - септември 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции - август 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юни 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – март 2019 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – декември 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – ноември 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – октомври 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – септември 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – август 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юни 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – април 2020 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2020 г.

Служебни промени в критерии за избор на операции – декември 2021 г.

Служебни промени в критерии за избор на операции – ноември 2021 г.

Служебни промени в критерии за избор на операции – октомври 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – септември 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – юли 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – март 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – февруари 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операции – януари 2021 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – ноември 2022 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – октомври 2022 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – август 2022 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – юли 2022 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – юни 2022 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – август 2023 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – април 2023 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – март 2023 г.

Служебна промяна в критерии за избор на операция – януари 2023 г.