Архив

Общи указания за прилагането на подхода ВОМР по ПРЧР 2021-2027

УО на ПРЧР 2021 – 2027 публикува „Общи указания за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ с ресурси от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027“. Настоящите указания са подготвени с цел подпомагане на местните партньорства и МИГ в подготовката на стратегиите за местно развитие, по отношение на мерките с финансиране от ПРЧР.


Контакти на МИГ с одобрени СВОМР на ОП РЧР

Архив